N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של שי צילר

אחים לנשק התארגנו מהיום הראשון למלחמה ועסקו בתרומות לחיילים ולאנשי הדרום. זה חימם את הלב!