N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עידן עמדי

הבחירה של אירינה אביגיל שרבאק אליזדה

גיבור של ישראל - על אמת! צנוע, מקריב את עצמו, נלחם כגיבור, נפצע קשה ויצא מזה. הוא המשיך לתת לנו תרבות מצויינת והוא דוגמה לדורות.