N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר לפיד

הבחירה של יצחק ליאור

אדם נאור, ביטחוניסט והומניסט חברתי. דבק בעמדותיו במינימום פשרות ומשלם את המחיר הנדרש. היחיד בגלריה הפוליטית העכשווית המסוגל להעלות את ישראל חזרה על הפסים.